00
Prijavite se

OPŠTI USLOVI I ODREDBE UNITEDPRINT.COM UK LTD


A. OPŠTI USLOVI I ODREDBE


Član 1. - Opšte


1) Kompanija unitedprint.com UL Ltd., 16 Great Queen Street, London WC2B 5AH je osnovana i registrovana u Engleskoj i Velsu pod matičnim brojem 5831720 (u daljem tekstu „unitedprint“); specijalizovana je za proizvodnju štampanog materijala (kao što su flajeri, razglednice, posteri, itd). Kompanija unitedprint na svom Veb-sajtu (kao što je definisano dole) u prodaji ima i pojedine proizvode koji nisu rađeni po meri kupaca.

2) Ovi generalni uslovi i odredbe odnose se na sve ugovore o proizvodnji materijala sa štampom koji se sklapaju putem unitedprint-ovih veb-sajtova i na sve ostale ugovore koji su u vezi sa dobavljanjem unitedprint-ovih proizvoda koji nisu personalizovani putem veb-sajta.

3) Ovi generalni uslovi i odredbe se odnose na transakcije između preduzetnika, društva ili preduzeća i javnih tela, bilo da su u razmatranju ili se izvode u budućnosti. Bilo koji uslovi i odredbe (u vezi sa porudžbinom ili kupovinom) Klijenta ili trećeg lica koje zastupa Klijenta (bilo da je uključen porudžbinu ili potvrdu kupovine) neće biti primenjeni, čak i ako ih unitedprint nije izričito odbio. Čak i kad se unditedprint poziva na dokument koji sadrži ili koji se odnosi na uslove i odredbe Klijenta ili trećeg lica, to neće zameniti potrebu odobrenja da se ti uslovi i odredbe inkorporiraju u bilo koji ugovor sa unitedprint-om.

4) Molimo vas da ove uslove i odredbe pročitate pažljivo pre nego što izvršite bilo koju porudžbinu. Izvršenjem porudžbine bilo kojeg unitedprint-ovog proizvoda saglasni ste da vas obavezuju ovi uslovi i odredbe.

UKOLIKO STE POTROŠAČ, MOLIMO VAS DA OBRATITE POSEBNU PAŽNJU NA ČLAN 7., ČLAN 22. i ODELJAK B: "Informacije za klijente"


Član 2. - Definicije


Za potrebe ovih opštih uslova i odredbi sledeći termini imaju sledeća značenja:

1) "Nalog": odnosi se na korisnički nalog Klijenta na koji Klijent ima pristup nakon unosa svoje imejl adrese i šifre;

2) "Poslovni klijent": bilo koje lice koje deluje u svrhe koje su povezane sa njegovom strukom, zanatom, zanimanjem ili zvanjem, bilo da deluje lično ili preko druge osobe koja nastupa u ime trgovca ili za ručun trgovca;

3) "Potrošač": bilo koja fizička osoba koja deluje većinom ili potpuno u svrhe koje ne ulaze u okvir njene trgovačke, poslovne, zanatske ili profesionalne delatnosti;

4) "Klijent (Klijenti)": bilo koji Poslovni klijent ili Potrošač koji koristi usluge kompanije unitedprint putem veb-sajta Easyprint.rs;

5) "Personalizovani proizvodi": proizvodi koji su personalizovani u skladu sa specifikacijama Klijenta;

6) "Login za gosta": registracija i odobrenje za privremeno korišćenje veb-sajta Easyprint.rs koje je ograničeno na jednu narudžbenicu;

7) "Porudžbina": porudžbina Proizvoda koje je poručio Klijent čime se formira ugovor između Klijenta i unitedprint-a ;

8) "Potvrda porudžbine": imejl poruka (e-poruka) koju unitedprint šalje Klijentu i kojom unitedprint potvrđuje prihvatanje relevantne porudžbine u skladu sa Članom 6, tačka 5);

9) "Papirni probni otisak": digitalna štampa fajlova spremnih za štampu, konvertovanih za tiraž i napravljenih u skladu sa standardima kvaliteta DIN ISO 12647;

10) "Šifra": kombinacija brojeva i/ili slova kojom se Klijentu omogućava prijava na usluge veb-sajta Easyprint.rs u kombinaciji sa imejl adreesom i to onda kada je registracija završena;

11) "Fajlovi za štampanje": fajl ili informacija koju je dostavio Klijent u vezi sa formatom prilagođavanja ili personalizacije proizvoda za štampanje;

12) "Proizvodi": proizvodi sa štampom ili bilo koji proizvodi koje pravi ili prodaje unitedprint;

13) "Registracija": početna registracija i odobrenje za korišćenje veb-sajta Easyprint.rs;

14) "Usluga": izvođenje svake vrste od strane unitedprint-a, uključujući davanje i snadbevanje Proizvodima;

15) "Probni otisak na ekranu": digitalni prikaz štampe fajlova spremnih za štampu i konvertovanih za tiraž, čime se ostvaruje simulacija izgleda štampanog rezultata u sličnim bojama;

16) "Uobičajeno radno vreme": od ponedeljka do petka 08:00 - 18:00;

17) "Veb-sajt": svi internet sajtovi na kojima unitedprint nudi svoje usluge, prevashodno internet sajtove do kojih se dolazi preko veb-sajta Easyprint.rs;

18) "Radni dani": od ponedeljka do petka, isključujući državne praznike u Velikoj Britaniji.


Član 3. - Registracija i login za gosta


1) Dobijanje usluga koje pruža unitedprint je uslovljeno trajnom registracijom ili login-om za goste na veb-sajtu Easyprint.rs. Registracija podrazumeva unos traženih podataka u onlajn formular koji je napravljen za ovu svrhu. Registracija je potpuna klikom na dugme "Završi registraciju". Završetkom takve registracije klijent kreira trajni nalog.

Preko logina za goste Klijent može da dobije usluge unitedprint-a bez potrebe trajnog registrovanja. Prilikom login-a za goste, Klijent unosi imejl adresu koja važi tokom celog procesa porudžbine. Svaki naredni login za gosta podrazumeva ponovni unos podataka Klijenta.

2) unitedprint ima pravo da odbije registraciju ili login za gosta u potpunoj diskreciji i bez ikakvog razloga.


Član 4. - Komunikacija sa Klijentom


Komunikacija sa klijentom se većinom obavlja putem imejla (e-pošte). Stoga, klijent mora da osigura mogućnost prijema e-poruka. Klijenti moraju da daju važeću imejl adresu prilikom ili pre izvršavanja porudžbine i moraju odmah da obaveste unitedprint ukoliko dođe do promene njihove imejl adrese. unitedprint nije odgovoran za Klijentovu nemogućnost prijema pošte koju šalje unitedprint, do koje može doći usled promena podešavanja njihovog imejl sotvera ili blokiranja prijema pošte od strane imejl sandučeta ili kao rezultat nepažnje klijenta, npr. zato što je pošta završila u folderu "nepoželjno".


Član 5. - Provera platežne sposobnosti


Kompanija unitedprint ima pravo da prikuplja i prosleđuje informacije (uključujući i sve lične informacije) agencijama koje se bave proverom bankovnih računa u svrhu verifikacije klijentove platežne sposobnosti i dobijanja izveštaja ukoliko klijent nije u mogućnosti da plati iznos iz ugovora u skladu sa odredbama ugovora. Agencije za proveru bankovnih računa mogu da sačuvaju zapis o proverama Klijenta. Prihvatanjem odredbi dozvoljavate takve provere računa.


Član 6. - Zaključenje ugovora


1) Kako bi izvršio porudžbinu (poslao narudžbenicu), Klijent prvo odabere određeni proizvod, zatim popuni onlajn formular koji se pojavi i doda željeni proizvod u korpu za kupovinu. Kada su svi proizvodi odabrani, Klijent klikne na "Produži ka porudžbini" kako bi započeo proces poručivanja, proveri završnu stranu sa pregledom porudžbine kako bi proverio da li su sve unete informacije tačne i završi porudžbinu klikom na dugme "Izvrši porudžbinu".

2) Klikom na dugme "Izvrši porudžbinu", Klijent potvrđuje da je pročitao, razumeo i prihvatio opšte uslove i odredbe pre same kupovine.

3) UKOLIKO JE KLIJENT POSLOVNI KLIJENT: Prilikom izvršavanja porudžbine, Poslovni klijent daje obavezujuću ponudu unitedprint-u, koju Poslovni klijent ne može da povuče, da će kupiti Usluge utvrđene u porudžbini. Poslovnog klijenta ponuda obavezuje do kraja trećeg radnog dana od datuma kada je napravljena ponuda.

4) UKOLIKO JE KLIJENT POTROŠAČ: Potrošač ima pravo da otkaže porudžbinu ukoliko se predomisli. Dodatne informacije u vezi sa pravilma otkazivanja potrošača određene su u Članu 7.

5) Ukoliko je unitedprint primio porudžbinu, Klijent će dobiti imejl (e-poruku) kojom se obaveštava da je unitedprint primio porudžbinu i u kojoj se Klijentu pružaju informacije o porudžbini i proizvodu. E-poruka sa potvrdom prijema će uključiti i informacije o pravima otkazivanja Klijenta. Ova e-poruka sa potvrdom prijema ne zamenjuje prihvatanje Klijentove porudžbine. Ugovor je zaključen samo onda kada unitedprint izričito prihvati ponudu Klijenta tako što će proslediti Potvrdu porudžbine imejlom (e-poštom).

6) Klijent može da prekine porudžbinu u bilo kom trenutku pre klika na dugme "Izvrši porudžbinu", tako što će zatvoriti prozor pretraživača. Stranica sa pregledom porudžbine se pojavljuje pre izvršenja porudžbine kako bi Klijent proverio sve unete informacije i kako bi izmenio porudžbinu ukoliko postoje neke unete greške i to klikom na dugle "Izmeni porudžbinu". Kompanija unitedprint bezbedno čuva porudžbinu koja se šalje Klijentu u Potvrdi porudžbine. Klijent može da zatraži pisani zahtev za prosleđivanje kopije izgubljenih dokumentata porudžbine, za koji unitedprint može da zatraži nadoknadu razumnih troškova.


Član 7. - Prava u vezi sa otkazivanjem - Obaveštenje o pravu Potrošača da otkaže porudžbinu


Napominjemo da se Član 7. odnosi samo na unitedprint-ove Klijente koji su Potrošači u vezi sa kupovinom proizvoda od unitedprint-a koji nisu personalizovani. Ukoliko ste poručili neki od Personalizovanih proizvoda, pravo otkazivanja se ne odnosi na vas. Molimo vas da pročitate Član 22. za dodatne informacije.

1) Pravo na otkazivanje

Vaše zakonsko pravo na otkazivanje Porudžbine počinje od datuma navedenog u Potvrdi porudžbine (datum kada vam šaljemo e-poruku kojom potvrđujemo da prihvatamo vašu Porudžbinu, a to je i datum kada je sklopljen ugovor između vas i nas). Datum završetka prava na otkazivanje je završetak isteka 14 kalendarskih dana od datuma prijema Proizvoda. Ukoliko ste naručili više proizvoda ili ukoliko se proizvodi dostavljaju u više paketa, datum završetka prava je 14 dana od dana kada ste primili poslednji paket ili poslednji Proizvod ukoliko ste naručili više proizvoda. Ovaj period od 14 dana je poznat i kao period mirovanja za vas. Npr. ukoliko vam Potvrdu porudžbine pošaljemo 1. jula, a dostavu primite 10. jula, vaše pravo na otkazivanje važi između 1. jula i 24. jula (zaključno sa 24. julom).


Za zahtevanje otkazivanja Porudžbine možete da koristite obaveštenje o otkazivanju koje se nalazi na dnu ovih odredbi i uslova ("Zahtev za otkazivanje"). Opciono, Zahtev za otkazivanje možete da nam pošaljete u pisanoj formi (npr. pismom, faksom ili imejlom) ili vraćanjem predmeta na našu adresu (ukoliko st već dobili proizvod). Ne treba da nam dostavljate razloge za otkazivanje. Ukoliko nam pišete pismo ili šaljete imejl, molimo vas da naznačite detalje vaše porudžbine kako bismo vas što lakše pronašli. Ukoliko nam vaše obaveštenje o otkazivanju šaljete poštom ili imejlom, otkazivanje stupa na snagu od datuma slanja imejla ili pisma. Npr. vaše obaveštenje o otkazivanju šaljete u roku sve dok je pismo predato u poštu poslednjeg dana isteka roka za pravo na otkazivanje ili je imejl poslat pre ponoći tog datuma.

Vaš Zahtev za otkazivanje možete da pošaljete na:

Adresa:


unitedprint.com UK Ltd.

16 Great Queen Street

London WC2B 5AH


Servisni broj telefona: 0113216825 

Faks:  

imejl adresa: support@easyprint.rs


2) Posledice otkazivanja

Mi ćemo:

(1) Refundirati punu cenu koju ste platili za Proizvode ili, u slučaju gde je samo deo Porudžbine otkazan, refundirati samo deo koji se odnosi na otkazane Proizvode. Zakonom smo ovlašćeni da smanjimo iznos za povraćaj kako bismo nadomestili umanjenu vrednost Proizvoda, ukoliko je to uzrokovano načinom rukovanja Proizvodima koji ne bi bio dozvoljen u prodavnici.

(2) Refundirati troškove dostave koje ste platili, mada, kao što to dozvoljava zakon, maksimalan iznos za refundaciju biće troškovi najjeftinijeg načina dostave u našoj ponudi (ukoliko je to uobičajeni i uopšteno prihvaćen način).

(3) Refundaciju ćemo izvršiti 14 dana nakon dana prijema Proizvoda koje ste nam vratili, ili ako ranije, onda 14 dana od dana kada nam pošaljete dokaz da ste Proizvode poslali nama. Refundiranje se vrši na kreditnu ili debitnu karticu koju ste koristili za Plaćanje proizvoda.

Osim ako Proizvod nema neku manu ili nije kao što je u njegovom opisu, Klijent snosi troškove slanja prilikom vraćanja Proizvoda nama.

U slučaju kada nam šaljete Zahtev za otkazivanje, potrebno je da vratite sadržaj Porudžbine u celini. Ako je samo jedan deo Porudžbine predmet Zahteva za otkazivanje, potrebno je da nam vratite taj relevantan deo.

Potrebno je da vodite računa o Proizvodu dok je u vašem posedu.

Saveti o vašem zakonskom pravu su dostupni u lokalnom birou za pružanje pravne pomoći.


Član 8. - Usluge koje pruža unitedprint


1) Opis Usluga koje pruža unitedprint Klijentu objašnjen je u Potvrdi porudžbine i u bilo kojim dogovorenim izmenama ili dopunama ugovoru. U navedenim posebnim slučajevima važe sledeće odredbe:

(1) bilo koja roba naručena za ofset štampu biće proizvedena u skladu sa standardizacijom ofest štampe sa procesnim bojama koju je razvio institut Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA) zajedno sa Bundesverband für Druck und Medien (bvdm), što je naznačeno u standardu DIN ISO 12647;

(2) primenjuje se dopušteno odstupanje: 1 mm na otpad, 1 mm na savijanje i 1 mm na povezivanje;

(3) manje varijacije boje mogu da se dese između probnog otiska i porudžbine i između porudžbina;

(4) unitedprint povremeno menja dobavljače; rezultat toga su manje varijacije proizvoda koje se ne tretiraju kao nedostaci (defekti);

2) porudžbina (narudžbenica) može biti izmenjena samo ukoliko se zaključi sporazum o izmenama ili dopunski sporazum u pisanom formatu; unitedprint nije u obavezi da prihvati bilo koje promene koje zahteva Klijent;

3) unitedprint nije u ugovornoj obavezi da pošalje neophodne fajlove za štampu kako bi se zaključila porudžbina; to je dužnost saradnje Klijenta, ukoliko ne postoji ugovor određen u posebnom slučaju.


Član 9. - Fajlovi za štampanje


1) unitedprint izvodi sve porudžbine za štampanje isključivo na osnovu Fajlova za štampanje. Fajlovi za štampanje se šalju u formatima usklađenim sa specifikacijama koje su određene prilikom procesa poručivanja, posebno u polju "Fajlovi za štampanje". Ukoliko su korišćeni različiti formati fajlova ili specifikacije, ne postoji garancija da prilikom štampanja neće biti grešaka. Klijent treba sam da čuva kopije svojih Fajlova za štampanje, jer unitedprint briše Fajlove za štampanje nakon odštampanog tiraža.

2) Klijent se obavezuje da unitedprint-u neće slati sadržaje koji su pornografski, eksremno desničarski ili levičarski, rasistički, diskriminatorni, ili sadržaji koji mogu da utiču na korupciju mladih, da podstiču nasilje, klevetu, krše prava trećeg lica ili krše zakone Velike Britanije. Ukoliko Klijent naruši ovu obavezu, unitedprint ima pravo da okonča ugovor po kratkom postupku i bez obaveštenja. Prethodno navedeno se primenjuje ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo ili pravni lek unitedprint-a.

3) Klijent mora pažljivo da proveri Fajlove za štampanje pre slanja unitedprint-u, kako bi bio siguran da oni odgovaraju za izvođenje porudžbine za štampanje, kao i da ispunjavaju gore navedene zahtve.


Član 10. - Provera fajlova za štampanje od strane Unitedprint-a


1) unitedprint je u obavezi da proveri Fajlove za štampanje samo do mere koja je navedena u informaciji koju dostavlja unitedprint prilikom procesa izvršavanja porudžbine ("provera podataka"), i samo u toj meri unitedprint obaveštava Klijenta o odstupanjima ukoliko ih primeti u Fajlovima za štampu. Ukoliko Klijent po dobijanju obaveštenja blagovremeno (1) ne pošalje dopunjen i popravljen Fajl za štampanje ili (2) ne da dopuštenje unitedprint-u da nastavi sa štampanjem fajla sa greškom, united print može (ali nije u obavezi) da napravi manje izmene kako bi se popravilo neophodno odstupanje i nastavilo sa štampanjem.

2) unitedprint nije u obavezi da izvrši druge provere Fajlova za štampanje. Klijent prihvata preuzimanje rizika ukoliko se u materijalu sa štampom pojavi neki defekt usled grešaka u Fajlovima za štampu i unitedprint ne snosi odgovornost za isto.

3) unitedprint može, ali nije u obavezi, da proveri sadržaj Fajlova za štampanje kako bi se detektovalo kršenje bilo koje zabrane iz Člana 9. Tačka 2).


Član 11. - Konvertovanje, režim boje kada se koristi sopstveni fajl za štampanje, režim boje kada se koristi freedesign fajl za štampanje


1) unitedprint nije u obavezi da konvertuje Fajl za štampanje iz bilo kog drugog formata osim formata koji su dogovoreni. Ukoliko se strane dogovore oko takvog konvertovanja za neki pojedinačni slučaj, konvertovanje se vrši tako da Klijent preuzima rizik. Klijent prihvata da takvo konvertovanje nosi opšti rizik da fajlovi mogu biti izgubljeni kao rezultat procesa konvertovanja, ili zato što su prezentovani u formatu drugačijem od originalnog.

2) unitedprint može da konvertuje Fajlove za štampanje koji nisu poslati u CMYK režimu boja, ali takvo konvertovanje snosi rizik po Klijenta. Konvertovanje RGB fajlova ili ICC profila boja će prirodno imati za rezultat devijacije originalne boje i ponovo, odgovornost za devijacije će snositi isklljučivo Klijent.

3) Kada koristite fajlove za štampanje koji su kreirani u onlajn programu freedesign®, fajlovi za štampanje se procesuiraju uz rizik koji snosi Klijent ukoliko se procesuiraju u nekom RGB režimu boja različitom od onog koji se navodi u procesu poručivanja. Naročito kada se procesuiraju CMYK fajlovi ili ICC profili boja, može doći do prirodnog odstupanja od originalne boje.


Član 12. - Probni otisci


1) Klijent može da odabere pravljenje papirnih probnih otisaka ili probnih otisaka na ekranu (probni otisci) uz doplatu. Odštampana slika na papirnom otisku je odrađena u digitalnoj štampi i sadrži manja odstupanja od štampanog materijala koji se proizvodi u ofset štampi, usled korišćenja različitih tehnologija štampanja. Odstupanje je još veće kada je u pitanju probni otisak na ekranu, zbog displeja ekrana. Svakako, unitedprint teži da napravi probne otiske koji će biti što bliži originalu.

2) Kako bi se izbeglo kašnjenje dostave, Klijent mora da potvrdi odobrenje za štampanje što pre od trenutka kada je Probni otisak dostavljen, osim ako ne postoje greške. Prilikom davanja odobrenja, Klijent potvrđuje da Fajl za štampanje u formi probnog otiska može da se malo razlikuje od dogovorenog standarda kvaliteta i boje.

3) Ukoliko Klijent odbaci probni otisak, mora da pošalje izmenjeni Fajl za štampanje unitedprint-u (Dužnost saradnje klijenta). U ovom slučaju, proizvodni raspored ponovo počinje od datuma prijema izmenjenog fajla.


Član 13. - Samo za nepersonalizovane proizvode: opis Proizvoda


1) Svaki nepersonalizovani proizvod u ponudi unitedprinta-a sadrži detaljan opis fizičkih osobina i svojstva, zajedno sa instrukcijama korišćenja i sigurnosne upute (tamo gde mogu da se primene) koji mogu da se pronađu na Veb-sajtu.

Relevantni opisi proizvoda biće uključeni u ugovor između unitedprint-a i Klijenta kada Porudžbina bude zaključena.

2) Napominjemo da mastila i lakovi imaju ograničen rok trajanja. Mastila i lakovi koji su u ponudi unitedprint-a napravljeni su tako da budu pogodni za većinu rutinskog štampanja. Međutim, ukoliko Klijent želi da ih koristi na neoubičajenim podlogama za štampanje, ili za neuobičajenu primenu, savetujemo da se izvede prethodno testiranje kako bi se utvrdilo da li su adekvatni za nameravano korišćenje.

3) Opis proizvoda takođe sadrži informacije o dogovorenim odstupanjima u industriji. Ta odstupanja se odnose posebno na papir u vezi sa njegovom količinom, težinom, dimenzijama, odrezanim delovima, tolerancijama boje, uslovima merenja i merama.


Član 14. - Cene


1) Cene Usluga koje pruža unitedprint biće kao što je navedeno na veb-sajtu Easyprint.rs, osim u slučajevima vidnih grešaka, i biće potvrđene u Potvrdi porudžbine, zajedno sa bilo kojim dogovorenim izmenama i dopunama Porudžbini.

2) unitedprint ima pravo da menja cene povremeno, ali to neće uticati na porudžbine za koje je unitedprint već izdao Potvrdu porudžbine.

3) Osim ako nije drugačije dogovoreno, navedene cene uključuju pakovanje i odgovarajuću PDV stopu, ali ne uključuje cenu dostave (bilo u Velikoj Britaniji ili van Velike Britanije), poreze i fiskalne i carinske dažbine u slučaju kada se paketi šalju van Velike Britanije. Dodatne doplate za isporuku se primenjuju za Škotsku visoravan i ostrva, ostrva Sili, ostrvo Men i Kanalska ostrva.

4) Cena dostave biće vam prosleđena pre aktivacije dugmeta "Izvrši porudžbinu". Sve nadoknade se obračunavaju na veb-sajtu Easyprint.rs u trenutku kada Klijent kompletira svoju porudžbinu.

5) Bilo koji troškovi koji se stvaraju usled dodatnih izmena Fajla za štampanje od strane Klijenta biće naplaćeni dodatno samom Klijentu.


Član 15. - Fakturisanje i plaćanje


1) Ukoliko nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi između unitedprint-a i klijenta, plaćanje mora da se izvrši najkasnije sedam dana od prijema Potvrde porudžbine. Ukoliko plaćanje nije izvršeno u tom roku, unitedprint ima pravo da otkaže datu porudžbinu (porudžbine) i da zahteva isplatu Ugovorne kazne u skladu sa Članom 22.

2) Plaćanje mora da se izvrši [debitnom ili kreditnom karticom ili putem bankovnog transfera]

3) unitedprint fakture šalje isključivo u elektronskoj formi putem e-pošte i unitedprint nije u obavezi da šalje fakture u papirnom formatu.

4) Fakture se plaćaju u navedenom neto iznosu odmah po prijemu fakture.

5) unitedprint ima pravo da uplate usmeri najpre ka otplati Klijentovih starijih dugova, uprkos drugačijoj nameri Klijenta, i informiše Klijenta o prirodi proisteklih promena. Ukoliko su troškovi i kamata već nastali, unitedprint zadržava pravo da najpre naplati troškove, zatim kamatu i na kraju osnovni dug.

6) Plaćanje nije uspešno sve dok odobrena sredstva nisu dostupna unitedprint-u.

7) U slučaju neuspešne direktne naplate zaduženja sa računa ili neuspešnog povraćaja sredstava, Klijent će nadoknaditi novonastale bankovne troškove koje je prouzrokovao unitedprint, osim ako se ne mogu pripisati radnji ili propustu Klijenta.


Član 16. - Proizvodni raspored i neispunjavanje rokova isporuke


1) Sve informacije koje unitedprint daje u vezi sa rokovima ili vremenskim ograničenjima pružanja usluge je samo pokaznog karaktera. To ne znači obavezu ili zagarantovane datume dostave, osim ako drugačije nije dogovoreno sa Klijentom u pisanoj formi. Ukoliko unitedprint u toku procesuiranja Porudžbine sazna da Porudžbina ne može da bude dostavljena u navedeno vreme, Klijent će o tome biti informisan u posebnoj e-poruci (imejlu). Proizvodni raspored dana se odnosi na broj radnih dana. [UKOLIKO STE POTROŠAČ, PROIZVODI ĆE VAM BITI DOSTAVLJENI U ROKU OD [30 DANA].]

2) Ukoliko je isporuka proizvoda dogovorena prema vremenskom roku dostave porudžbine, datumi isporuke se odnose na datum predaje nosaču, prevozniku ili nekoj trećoj strani koja je upućena na obavljanje prevoza.

3) unitedprint ovim ugovorom nije odgovoran ukoliko dođe do kašnjenja usled više sile ili događaja koji fizički sprečavaju ili narušavaju izvođenje unitedprint-a i to ne samo privremeno, uključujući naročito sve vrste kvarova, poteškoće pri nabavci materijala ili energije, kašnjenja transporta, štrajkove, legalne blokade, zvanične naloge ili neuspeh dobavljača da snabdeva, ispravno snadbeva ili snabdeva na vreme ("Događaj(i) uzrokovani višom silom"), za koje unitedprint nije odgovoran. Sve dok je Događaj urzokovan višom silom privremenog trajanja, unitedprint ima pravo da odloži pružanje Usluge u trajanju Događaja izazvanih višom silom, plus razumno vreme za otpočinjanje rada. Ukoliko je trajanje Događaja uzrokovanog višom silom duže od privremenog, unitedprint ima pravo da potpuno napusti ugovorne obaveze ili delimično ukoliko samo neki deo još nije izveden. Ukoliko Događaj uzrokovan višom silom traje duže od dva meseca, Klijent ima pravo da napusti ugovornu obavezu koja se odnosi na deo koji još nije izveden, podložno razumnom grejs periodu (periodu čekanja).

4) Da bi unitedprint ispunio proizvodni raspored, Klijent mora na vreme da završi izvođenje svojih obaveza, uključujući slanje tačnog Fajla za štampanje i dozvole za štampanje, kao i plaćanje unapred celokupnog iznosa, osim ukoliko na fakturi nije dogovoreno drugačije. Ukoliko su Fajlovi za štampanje i/ili dozvola za štampanje primljeni posle 11:00 (vremenska zona Velike Britanije), datum početka proizvodnog rasporeda počinje narednog radnog dana.


Član 17. - Dostava i prenos rizika


1) Ukoliko je Klijent Poslovni klijent, važe sledeće odredbe:

(1) Dostava će biti izvršena, i rizik Proizvoda preuzima Klijent u momentu predaje Proizvoda izvođaču prevoza (i u vezi sa tim, to će se smatrati početkom procesa utovara). Ovo se primenjuje bez obzira ko snosi troškove dostava, pa čak i ako Proizvode prevoze unitedprint-ovi radnici. Ako dostava kasni zbog razloga za koje je Klijent odgovoran, rizik prelazi na Klijenta od datuma kada je unitedprint obavestio klijenta da su Proizvodi za dostavu spremni za otpremanje.

(2) Na pisani zahtev Klijenta koji sam preuzima troškove, unitedprint će pošiljku osigurati od štete.

(3) Ukoliko Klijent ne preuzme dostavljene Proizvode, unitedprint nije u obavezi da bezbedno skladišti Proizvode za Klijenta, osim u slučaju kada je kašnjenje prouzrokovano višom silom (Događaji prouzrokovani višom silom) ili ukoliko unitedprint prekrši svoje obaveze. Unitedprint ima pravo da uništi pošiljku nakon što proveri da je slanje pošiljke obavljeno pravilno, nakon obaveštenja Klijenta o tome i nakon isteka razumnog vremenskog roka za preuzimanje, što neće uticati na unitedprint-ovo pravo na potraživanje plaćanja cene proizvoda. Rizik i troškove privremenog skladištenja preuzima Klijent.

(4) Troškove skladištenja nakon prenosa rizika na Klijenta preuzima Klijent. Kada proizvode skladišti unitedprint, cena skadištenja iznosi 0,25% od iznosa naznačenog na fakturi za skladištenje Proizvoda na nedelju dana ili manje, što podleže unitedprint-ovom pravu da potvrdi i potkrepi dokazima više ili manje prave troškove skadištenja.


2) UKOLIKO JE KLIJENT POTROŠAČ, RIZIK PROIZVODA SE PRENOSI NA KLIJENTA SAMO ONDA KAD SU PROIZVODI DOSTAVLJENI NA ADRESU DOSTAVE NAVEDENE U POTVRDI PORUDŽBINE.


3) U slučaju kada je potvrđeno sa Poslovnim klijentom ili Potrošačem da Klijent preuzima Proizvode od unitedprint-a, unitedprint obezbeđuje Proizvode za preuzimanje na dogovorenoj adresi i obavešava Klijenta da su Proizvodi spremni za preuzimanje. Klijent treba da preuzme Proizvode u roku od nedelju dana od slanja obaveštenja. Ukoliko Klijent zakasni sa preuzimanjem pošiljke, unitedprint ima pravo da Klijentu pruži razumni grejs period (period čekanja) i dakada sitekne taj period Proizvode pošalje Klijentu uz troškove koje preuzima Klijent. Kada određuje grejs period, unitedprint treba da obavesti Klijenta o zakonskim posledicama nakon isteka perioda. Ovo ne dovodi u pitanje dodatna prava i pravni lek unitedprint-a, kao što je potraživanje na nadoknade za troškove skladištenja.


4) unitedprint ima pravo da da dostavi isporuku u delovima, samo ako taj deo pošiljke Klijent može već da koristi za nameravanu svrhu Proizvoda. Ukoliko je Klijent Potrošač, unitedprint snosi dodatne troškove slanja.


Član 18. - Zadržavanje prava svojine


1) UKOLIKO JE KLIJENT POTROŠAČ, UNITEDPRINT ZADRŽAVA PRAVO SVOJINE NA DOSTAVLJENE PROIZVODE SVE DOK UGOVORENA CENA TIH PROIZVODA NE BUDE PLAĆENA U CELOSTI.


2) Ukoliko je Klijent Poslovni klijent, sledeće odredbe važe u vezi sa Proizvodima:

(1) Unitedprint zadržava pravo svojine nad Proizvodima sve dok unitedprint ne primi u celosti iznos pune cene Proizvoda u gotovini ili dok ne budu odobrena sredstva;

(2) Dok pravo svojine nad Proizvodima ne pređe sa unitedprint-a na Klijenta, Poslovni Klijent:

- čuva Proizvode na povereničkoj osnovi kao zastupnik unitedprint-a,

- skladišti Proizvode (troškove preuzima Poslovni Klijent) odvojeno od svih drugih Proizvoda Poslovnog Klijenta ili neke treće strane tako da se lako može uočiti da su u vlasništvu unitedprint-a,

- ne uništava, ne oštećuje ili ne zatamnjuje bilo koji znak prepoznavanja ili pakovanje Proizvoda,

- skladišti Proizvode na lokacijama u Velikoj Britaniji koje će obelodaniti u pisanoj formi unitedprint-u i garantuje neopozivo ovlašćenje unitedprint-u, njegovim zaposlenim i agentima da uđu u prostorije gde se nalaze Proizvodi u toku normalnog radnog vremena i to radi provere poštovanja odredbe iz Člana 18, tačka 2) od strane Poslovnog klijenta.

(3) Poslovni klijent može da koristi ili preprodaje Proizvode pre sticanja prava na svojinu pod sledećim uslovima:

- bilo koja prodaja mora da se obavi legalnim i uobičajenim putem prodaje Poslovnog Klijenta po punoj tržišnoj ceni,

- bilo koja takva prodaja je prodaja imovine unitedprint-a u ime Poslovnog Klijenta i kod takve prodaje Poslovni Klijent nastupa kao glavni

(4) Osim izuzetaka sadržanih u podtački (3), Poslovni Klijent ne prodaje, ne daje, ne daje u zalog, ne pozajmljuje, ne iznajmljuje, ne naplaćuje ili se na neki drugi način ne rešava Proizvoda sve dok Poslovni klijent ne zadovlji uslove iz podtačke (1).

(5) unitedprint može, dokle god je vlasnik Proizvoda (ne dovodeći u pitanje druga prava koje ima ili na osnovu ovih odredbi) da zahteva momentalni povraćaj Proizvoda u bilo kom trenutku, a Poslovni korisnik mora da ispuni takav zahtev i snosi troškove vraćanja.

(6) ukoliko Poslovni klijent ne vrati Proizvode koje je zahtevao unitedprint u skladu sa odredbama iz podtačke (5), Poslovni klijent će dati neopozivo ovlašćenje unitedprint-u, njegovim zaposlenima i agentima da u normalno radno vreme uđu u prostorije u kojima se čuvaju Proizvodi radi iznošenja Proizvoda (troškove toga snosi Poslovni Klijent) za dalju prodaju ili neke druge radnje sa Proizvodima.

(7) Bez obzira na odredbe ove tačke, unitedprint može da tuži Klijenta za cenu proizvoda.

(8) Poslovni klijent mora momentalno da obavesti unitedprint u pisanoj formi ukoliko postoji pretnja o sprovođenju bilo kojeg oblika stečajnog postupka nad Poslovnim klijentom ili ukoliko bilo ko nastoji da imenuje stečajnog upravnika i izvršitelja ili nastoji da upravlja bilo kojim delom u vlasništvu Poslovnog klijenta, i treba da obavesti unitedprint u pisanoj formi pre otpočinjanja bilo kog takvog postupka ili sklapanja dobrovoljnog ugovora ili prinudnog poravnjanja sa svojim poveriocima.

(9) unitedprint ima pravo da dodeli ili prenese sva ili neka od prava na svojinu i kamatu iz bilo kog ugovora između Poslovnog klijenta i unitedprint-a, Proizvode i sva dugovanja u vezi sa Proizvodima i mora da obavesti Poslovnog Klijenta o bilo kojoj takvoj dodeli.

(10) Sve dok plaćanje celog iznosa nije izvršeno, Poslovni klijent će preuzeti sve neophodne mere zaštite Proizvoda, uključujući i osiguranje od svih uobičajenih rizika na punu vrednost Proizvoda, koje sklapa sa osiguravajućom kućom odobrenom od strane unitedprint-a; Poslovni klijent vodi računa da se na svakoj od polisa osiguranja navodi i interes koji ima unitedprint, odnosno njegova prava, kao i da se kopija polise dostavi unitedprint-u po njenom sastavljanju.

(11) ako bilo koji deo ove tačke jeste ili postane nezakonit, nevažeć ili neprimenljiv po zakonu bilo koje jurisdikcije, to neće uticati ili sprečiti:

- zakonitost, validnost ili nemogućnost primene bilo kog drugog dela ovog ugovora pod tom jurisdikcijom ili

- zakonitost, validnost ili nemogućnost primene tog ili bilo kog drugog dela ovog ugovora po zakonu bilo koje druge jurisdikcije.


Član 19. - Odstupanje i dodeljivanje


1) U skladu sa Članom 15, Tačka 4), sva potraživanja navedena u ovom sporazumu moraju da budu plaćena bez smanjivanja ili zadržavanja drugačijih od onoga kako zakon nalaže i nijedna strana nema prava da drugoj strani nameće bilo koja potraživanja, vrši prebijanje ili kontrapotraživanje kako bi opravdao obustavljeno plaćanje bilo koje sume, u celini ili njen deo.


2) unitedprint može u bilo kom trenutku da dodeli, prenese, poveri, podugovori ili na bilo koji drugi način deluje sa svim svojim ili delom svojih prava ili obaveza određenih ugovorom. Klijent ne sme da dodeli, prenese, poveri, podugovori ili na bilo koji drugi način da deluje sa svim ili delom svojih prava ili obaveza određenih ugovorom bez prethodne pisane dozvole unitedprint-a.


Član 20. - Garancija


1) Kada je Klijent Poslovni Klijent:

(1) unitedprint garantuje da na dan dostave i na period od 3 meseca nakon dostave Proizvodi:

- nemaju nikakve fizičke nedostatke

- odgovaraju opisu određenom u Potvrdi porudžbine; međutim, ova garancija ne važi u slučajevima opisanim u podtački (2).

(2) Garancija iz podtačke (1) ne važi ukoliko je oštećenje Proizvoda nastalo pri: - realnom nošenju, habanju i trošenju,

- namernom oštećenju, nepravilnom načinu skladištenja ili nenormalnim radnim uslovima, nesrećnom slučaju, nemarnosti Klijenta ili nekog trećeg lica,

- korišćenju ili rukovanju Proizvodima koje nije u sladu sa načinom korišćenja nevedenom u instrukcijama,

- izmenama i prepravkama Proizvoda od strane Klijenta ili nekog trećeg lica ili

- poštovanjem specifikacija ili instrukcija koje pruža Klijent, uključujući i Fajlove za štampanje.

(3) U slučaju kada je Klijent Poslovni Klijent, kršenje gore navedenih obećanja u vezi sa garancijom postoji ako:

- Klijent dostavi pisano obaveštenje unitedprint-u tokom perioda garantnog roka i u razumnom roku od momenta otkrića da neki ili svi Proizvodi nisu u skladu sa garancijom određenom u podtački (1),

- Klijent (ukoliko unitedprint to zatraži) vrati te Proizvode na radno mesto unitedprint-a uz troškove koje snoji Klijent i

- unitedprint dobije razumnu mogućnost da ispita te Proizvode.

(4) ukoliko se utvrdi da postoji takvo kršenje, unitedprint će po svom izboru popraviti ili zameniti defektne Proizvode ili vratiti novac po ceni u punom iznosu defektnih Proizvoda, uključujući i iznos razumnih troškova dostave koje je imao Klijent;

(5) unitedprint-ova saglasnost sa podtačkom (3) postaje Klijentov ekskluzivni pravni lek za kršenje obećanja datih u vezi sa garancijom u podtački (1).


2) UKOLIKO JE KLIJENT POTROŠAČ, KLIJENT IMA ZAKONSKA PRAVA U VEZI SA PROIZVODIMA KOJI SU SA NEDOSTATKOM ILI NISU KAO ŠTO SU OPISANI.


Član 21. - Odgovornost


1) Ukoliko je Klijent Poslovni klijent:

(1) unitedprint samo dostavlja Proizvode koji su za internu poslovnu upotrebu Klijenta i Klijent potvrđuje da Proizvode neće koristiti u svrhe ponovne prodaje.

(2) nijedna od ovih odredbi ne ograničava ili ne isključuje unitedprint-ovu odgovornost za:

- slučaj smrti ili telesnih povreda izazvanih našom nepažnjom

- obmane ili obmanjujućeg predstavljanja

- kršenje odredbi obuhvaćenim odeljkom 12 u Aktu o prodaji robe 1979 (vlasništvo i mirna državina); ili

- proizvode sa nedostacima obuhvaćenih Aktom o zaštiti potrošača 1987.

(3) U skladu sa Tačkom 1), Podtačkom (2) unitedprint neće ni pod kojim uslovima biti odgovoran prema Klijentu, bilo po dužnosti ugovora, deliktu (uključujući i zanemarivanje), kršenje zakonske dužnosti ili drugo, što proističe iz ili je u vezi sa Ugovorom, za:

- bilo kakav gubitak profita, prodaje, posla ili prihoda

- gubitak ili greške u podacima, informacijama ili programu

- gubitak poslovne prilike

- gubitak očekivane uštede

- gubitak gudvila (goodwill) ili

- bilo koji indirektni ili posledični gubitak.

(4) U skladu sa Tačkom 1), Podtačkama (2) i (3), potpuna odgovornost unitedprint-a prema Klijentu kada su u pitanju svi drugi gubici koji proističu iz ili su u vezi sa Ugovorom, bilo da je po dužnosti ugovora, delikta (uključujući i nemarnost), kršenje zakonske dužnosti ili drugo - ne premašuje iznos jednak ceni Usluga ni pod kojim uslovima.

(5) Osim ako nije izričito navedeno ovde odredbama, unitedprint ne daje nikakve tvrdnje, garancije ili obaveze u vezi sa Uslugama (uključujući Proizvode). Bilo koja tvrdnja, uslov ili garancija koja može da implicira ili bude inkorporirana u ove Odredbe statutom, običajnim pravom ili drugo, isključena je do najveće moguće mere koju zakon dozvoljava. Naročito, unitedprint nije odgovoran za prikladnost bilo kojeg Proizvoda Klijentovim namerama. 2) UKOLIKO JE KLIJENT POTROŠAČ:

(1) ukoliko unitedprint ne ispoštuje ove Odredbe, unitedprint je odgovoran za gubitak ili pretrpljenu štetu Klijentu, kao predvidivi rezultat unitedprint-ovog kršenja ovih Odredbi ili našeg nemara, ali unitedprint nije odgovoran za nikakav gubitak ili štetu koja nije predvidiva. Gubitak ili šteta su predvidivi ako su očigledna posledica prekršaja unitedprint-a ili ih Klijent i unitedprint očekuju u trenutku sklapanja Ugovora.

(2) unitedprint snabdeva Proizvodima koji su isključivo za privatnu i kućnu upotrebu. Klijent potvrđuje da Proizvode neće koristiti u komercijalne, poslovne ili (pre)prodajne svrhe i unitedprint nema odgovornost prema Klijentu za bilo koji gubitak profita, gubitak posla, prekida poslovne aktivnosti ili gubitka poslovne prilike.

(3) unitedprint ni u kom slučaju ne isključuje ili ograničava svoju odgovornost za:

- slučaj smrti ili telesnih povreda izazvanih nepažnjom unitedprint-a

- obmane ili obmanjujućeg predstavljanja

- bilo kakvo kršenje odredbi obuhvaćenim odeljkom 12 u Aktu o prodaji robe 1979 (vlasništvo i mirna državina)

- bilo kakvo kršenje odredbi obuhvaćenim odeljcima 13-15 u Aktu o prodaji robe 1979 (opis, zadovoljavajući kvalitet, svrsihodnost i uzorci); i

- proizvode sa nedostacima obuhvaćenih Aktom o zaštiti potrošača 1987.


Član 22 - Kompenzacija za otkazane ili okončane porudžbine u vezi sa Personalizovanim proizvodima


1) Ukoliko je porudžbina otkazana ili okončana od jedne od strana iz bilo kog razloga (osim usled neizvršenja obaveza unitedprint-a), Klijent plaća sledeću kompenzaciju unitedprint-u:

(1) ukoliko je porudžbina otkazana pre nego što unitedprint namesti porudžbinu na štamparsku ploču ("Pooling");


Neto vrednost porudžbine (cenaporudžbine koja uključuje PDV, ali

isključuje troškove dostave) Kompenzacija (GBP) Do 20 GBP 4 GBP 20.01 GBP do 425 GBP 12 GBP 425,01 GBP i više od 20 GBP (2) ukoliko je ugovor okončan posle Pooling-a, kompenzuje se puna neto vrednost porudžbine.

3) Klijent potvrđuje da je naplativa kompenzacija određena Članom 22. poštena i razumna, kao i da predstavlja verodostojnu procenu troškova koje će unitedprint imati u slučaju otkazivanja ili okončanja porudžbine.


Član 23 - Vlasništvo nad štampanim medijima, arhiviranjem i autorskim pravom


1) unitedprint ima ekskluzivno pravo na vlasništvo, autorsko pravo i druga dodatna prava na štampani materijal koji je proizveden i koji se koristi za proizvodnju štampanog proizvoda

2) Štampani otisci i kopije otisaka biće uništeni nakon šest meseci ukoliko nije primljen prigovor do tada. Fajlovi za štampu se uništavaju nakon što je proizvodnja štampanog materijala završena.

3) Klijent će se postarati oko toga da poseduje sva prava da koristi, distribuira i objavljuje prebačene podatke, posebno kada je u pitanju grafički i materijal sa tekstom.

4) Klijent nadoknađuje svaku štetu nanetu unitedprintu-u kao rezultat pritužbi treće strane za kršenje prava industrijske svojine ili druga prava koja proističu iz specifikacija, teksta ili slika koje dostavlja Klijent. Klijent unitedprint-u nadoknađuje svaku odgovornost i troškove koje snosi unitedprint kao rezultat takvih pritužbi (bilo uspešne ili ne) od strane treće strane.


Član 24. - Poverljivost


Stranke se obavezuju da trećoj strani neće učiniti dostupnim poslovne ili trgovačke tajne ili druge poverljive informacije koje proističu iz poslovnog odnosa ili su dostavljene drugoj stranki. Ova zabrana je na snazi i posle okončanja ugovora.


Član 25. - Završne odredbe


Ovim sporazumom i bilom kojim drugim dokumentima i materijalima na koje se poziva (uključujući i Odeljak B) upravljaju zakoni Engleske i Velsa. U slučaju kad je Klijent Poslovni Klijent, sudovi Engleske i Velsa imaju ekskluzivnu nadležnost u pogledu sporova koji proističu iz ovog ugovora.


B. INFORMACIJE ZA KLIJENTE


U nastavku su iznete informacije o okolnostima u vezi sa formiranjem ugovora i njegove implementacije na osnovu narudžbenica i izvršenja porudžbine.

Navedeni podaci su deo našeg ugovora sa vama. Ove odredbe su sadržane u Opštim uslovima i odredbama za proizvodnju štampanog materijala (OUO). Sa Potvrdom porudžbine primićete još jednom kopije Informacija za klijente i OUO, koji će vam biti poslati e-poštom u vidu dodatka u .pdf formatu nakon što izvršite vašu Porudžbinu.

Tako će vam ove informacije uvek biti dostupne i van mreže (oflajn) nakon zaključenja ugovora.

I - Informacije o Prodavcu

Prodavac proizvoda sa veb-sajta Easyprint.rs je


unitedprint.com UK Ltd. Poštanska adresa:

16 Great Queen Street

London WC2B 5AH

Trgovinski registar: Enleska i Vels, registarski br. kompanije: 5831720

PDV broj: GB 135 5722 17

Kontakt informacije:

Servisni broj: 0113216825 

Faks:  

Imejl adresa: support@easyprint.rs

Veb-sajt: Easyprint.rs


II - Informacije o pravima otkazivanja

unitedprint prodaje personalizovani štampani materijal proizveden po specifikacijama Klijenta. Ne postoji pravo otkazivanja porudžbine bilo kog Personalizovanog proizvoda.

III - Informacije o pravima na garanciju

Za detaljnije informacije o garanciji molimo da pogledate OUO. Proizvodi moraju da budu ispitani po pitanju nedostataka odmah po dostavi. O bilo kakvom nedostatku mora odmah da se obavesti unitedprint; slanje e-pošte na imejl adresu support@easyprint.co.uk je dovoljno za tu namenu. Ne postoje garancije preko i iznad obaveza u vezi sa kvalitetom koje zahteva zakon kada su u pitanju dostavljeni Proizvodi ili usluge.

IV - Druge informacije u vezi sa ugovorom

Opšti uslovi i odredbe

Primenjuje se trenutna verzija našeg OUO.

Opis proizvoda

Možete da vidite i odštampate opis proizvoda klikom na dugme "Pogledajte letak" za produkt koji ste odabrali. Cene se takođe prikazuju posebno za izabrani proizvod. Možete da odštampate pokaznu ponudu klikom na dugme "Odštampaj ponudu".

Plaćanje, izvođenje, isporuka

Možete sami da definišete način plaćanja, dostave i izvođenje odabirom tipa plaćanja i tipa slanja pošiljke.

Ukoliko odaberete proceduru automatskih plaćanja po osnovu zaduženja, onda posebno za proceduru plaćanja po osnovu direktnog zaduženja morate da odštampate bankarsko ovlašćenje direktnog zaduženja, popunite i pošaljete u originalnoj formi nama. Proizvodi neće biti poslati sve dok ne primimo originalni dokument sa vašim potpisom.

Datum dostave naveden u ponudi ili potvrdi porudžbine odnosi se na trenutni obim posla. Taj datum je samo indikativan i nije obavezujuć. Mi dostavljamo samo na teritoriji Velike Britanije.

V Proces zaključenja ugovora

Ugovor između vas i unitedprint-a formirate vi dizajniranjem proizvoda prema vašim zahtevima na Veb-sajtu i slanjem narudžbenice nama (nakon pažljivog pregleda porudžbine). Ukoliko primetite bilo kakvu grešku, imate opciju da promenite dizajn prilikom izvršavanja narudžbine. To je izričito navedeno prilikom potvrde vaše kupovine klikom na dugme "Izvrši porudžbinu".

Prijem vaše narudžbenice će biti potvrđen odmah nakon što je pošaljete. Međutim, ugovor nije zaključen sve dok mi ne prihvatimo vašu porudžbinu i ne pošaljemo potvrdu porudžbine e-poštom.

Ukoliko je naručen specijalan format koji nije tehnički izvodljivo štampati, unitedprint može da odbije vašu ponudu i da podnese kontraponudu koja je tehnički izvodljiva verzija vaše porudžbine. U tom slučaju, ugovor će biti zaključen samo ako prihvatite kontraponudu. Možete da odbijete ovu kontraponudu i u tom slučaju će ponuda biti otkazana, a vi ćete primiti povraćaj novca koji je unapred plaćen.

VI Informacija o pristupu ugovornih odredbi

Mi čuvamo informacije o porudžbini i lične podatke u svrhe ugovornog procesa. Informacije i sve što je bitno u vezi sa formiranjem ugovora i njegovom implementacijom, vaši podaci o porudžbini koje čuvamo i kopija opštih uslova i odredbi biće vam poslata putem imejla (e-pošte) zajedno sa potvrdom porudžbine. Vašu e-poštu možete da sačuvate na kompjuteru kako biste imali sve podatke dostupne u svakom trenutku. Takođe, možete da pogledate detalje vaše porudžbine i lične podatke prijavom na vaš Korisnički nalog u svakom trenutku.

VII - Informacije o vašim podacima

Lične podatke koje nam dostavljate u svrhe poručivanja Proizvoda (npr. ime, adresa, podaci o plaćanju) koristimo samo za izvođenje i procesuiranje ugovora. Kada je porudžbina izvršena, podaci se procesuiraju kroz našu matičnu kompaniju, unitedprint.com SE, Friedrich- List-Straße 3, 01445 Radebeul, koja je osnovana i registrovana u privredni registar lokalnog suda u Drezdenu (Nemačka) broj HRB 19128, i zato mi prosleđujemo unitedprint.com SE informacije dostavljene tokom procesa naručivanja. Vaša adresa i kontakt podaci biće podeljeni sa jednom od kurirskih službi koju koristimo za dostavu Proizvoda vama. Mi takođe možemo da podelimo podatke o vama sa nekom od agencija za proveru platežne sposobnosti (pogledajte Član 5. OUO). Ukoliko u budućnosti ne želite da budete informisani o novim proizvodima i drugim inovacijama u našoj proizvodnoj liniji, to možete da navedete tokom reistracije ili prilikom izmena vašeg Korisničkog profila. Takođe, imate mogućnost pristupa informacijama koje čuvamo o vama, koje možete da izmenite ili da izbrišete. Za to nećete snositi druge dodatne troškova osim onih koje vam već vaš provajder određuje kod slanja e-pošte. Kao što je određeno odredbama u Aktu o zaštiti podataka 1988, imate pravo prigovora ukoliko su vaši podaci korišćeni ili emitovani u reklamne svrhe (indikator bloka). Takođe, postoji pravo otkrivanja, i u pojedinim okolnostima i pravo da se izmene, blokiraju i izbrišu vaši podaci koje skladištimo u nekom od naših fajlova.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, molimo vas da kontaktirate našeg službenika, gospodina Sebastian Kraska.


unitedprint.com UK Ltd.

Dr. Sebastian Kraska

16 Great Queen Street

London WC2B 5AH

Servisni broj telefona: 0113216825 

Imejl adresa: support@easyprint.rs


VIII Čuvanje ovih informacija za klijente

Informacije za klijente možete da sačuvate oflajn i da im pristupite u svakom trenutku. Da biste otvorili fajl samo vam je potreban program za čitanje fajlova sa tekstom.

IX Prihvatanje Opštih uslova i odredbi

Pročitao sam i razumeo Opšte uslove i odredbe i dajem odobrenje za njihovu primenu.


Poslednji put dopunjeno: 25. januar 2016. godine

Formular za otkazivanjeZa: unitedprint.com UK Ltd.


Poštanska adresa: 16 Great Queen Street

London WC2B 5AH


Imejl adresa: support@easyprint.rsJa/Mi [*] ovim obaveštavam/obaveštavamo [*] da Ja/Mi [*] otkazujem/otkazujemo[*] moj/naš [*] kupoprodajni ugovor za navedenu

robu/

snabdevanje sledeće usluge [*],


(Podaci o porudžbini:)


Poručeno/Primljeno datuma [*]:Ime/imena [*] potrošača:Adresa/adrese potrošača:Potpis/potpisi [*] potrošača

(samo ako je obrazac u papirnoj formi)


Datum:


[*] Izbrisati nepotrebno