00
Kirjaudu sisään

A. Yleiset sopimusehdot Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n sopimusehdot


I. Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen

Seuraavia, Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia, niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei Oy unitedprint.com Finland Ltd. ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuksen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain ja ainoastaan ko. yksittäiseen sopimukseen. Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Oy unitedprint.com Finland Ltd. on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.


II. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka. Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapostisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

Oy unitedprint.com Finland Ltd. on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (telekommunikaatiojärjestelmät, esim. SMS). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä tavoilla johtuen siitä ettei kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun Oy unitedprint.com Finland Ltd. on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Oy unitedprint.com Finland Ltd. on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtuneista virheistä mikäli voidaan todistaa että virhe on tapahtunut Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n viestilähetyksessä. Asiakkaalla on lupa lähettää aineistoa joka todistaa että syy siihen ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

Oy unitedprint.com Finland Ltd. ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa joka osoittaa että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle tarpeellinen/tärkeä.


III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Oy unitedprint.com Finland Ltd.:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut Oy unitedprint.com Finland Ltd.:lle valtakirjan ja Oy unitedprint.com Finland Ltd. on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. Oy unitedprint.com Finland Ltd.:llä on oikeus kieltäytyä hyäksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on pornografista, rasistista tai muutoin lain vastaista.


IV. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että Oy unitedprint.com Finland Ltd. voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.


V. Hinnat ja laskutus

Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Oy unitedprint.com Finland Ltd. lähettää laskuja ainoastaan sähköpostitse ja elektronisella allekirjoituksella. Tilauksellaan asiakas hyväksyy laskutustavan. Lasku ei ole edellytys kauppahinnan erääntymiselle.


VI. Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtuviin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon” hänen tilauksensa menee käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tehtaalta toimitusajan kuluessa tai, toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n alihankkijoiden toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli Oy unitedprint.com Finland Ltd. ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Oy unitedprint.com Finland Ltd. ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Oy print 24 Ltd.:stä riipumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Oy unitedprint.com Finland Ltd. on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Oy unitedprint.com Finland Ltd. voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Oy unitedprint.com Finland Ltd. ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.


VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin sillion, kun tavara lähtee tehtaalta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Oy unitedprint.com Finland Ltd.:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Oy unitedprint.com Finland Ltd. voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.


VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

Oy unitedprint.com Finland Ltd. suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Internet-sivuillamme kohdassa "Tietojen lähettäminen". Mikäli formaatit tai määritelmät poikkeavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Oy unitedprint.com Finland Ltd.:lle. Oy unitedprint.com Finland Ltd. ei tarkista ko. tietoja. Vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä Oy unitedprint.com Finland Ltd. painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. Oy unitedprint.com Finland Ltd. ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita Oy unitedprint.com Finland Ltd. pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muodossa, Oy unitedprint.com Finland Ltd. pystyy muuttamaan tietoja. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja muuttamisessa niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.


IX. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.


X.Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, Oy unitedprint.com Finland Ltd. päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Oy unitedprint.com Finland Ltd. ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Oy unitedprint.com Finland Ltd. vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.


XI. Korvausvastuu

Oy unitedprint.com Finland Ltd. vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Oy unitedprint.com Finland Ltd.ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Oy unitedprint.com Finland Ltd. vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Oy unitedprint.com Finland Ltd.:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajita, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.


XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n tuotteet valmistetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä Oy unitedprint.com Finland Ltd. vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia .


XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

Oy unitedprint.com Finland Ltd. pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa arvonlisäveroineen Oy unitedprint.com Finland Ltd.:lle tämän saatavien vakuudeksi. Oy unitedprint.com Finland Ltd. hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. Oy unitedprint.com Finland Ltd. ei kuitenkaan ryhty perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa Oy unitedprint.com Finland Ltd.:llä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan Oy unitedprint.com Finland Ltd.:lle kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa Oy unitedprint.com Finland Ltd.:lle. Maksuviivästyksien tapahduttua Oy unitedprint.com Finland Ltd.:llä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä Oy unitedprint.com Finland Ltd. vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, Oy unitedprint.com Finland Ltd.:llä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei Oy unitedprint.com Finland Ltd. toisin ilmoita.


XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.


XV. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n kotipaikan tuomioistuin, mutta Oy unitedprint.com Finland Ltd.:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen. [Mikäli teillä on kysymyksiä tai ehdotuksia, voitte koska tahansa ottaa yhteyttä meihin ServiceCall-numerolla 09-31 57 94 33. Voitte jättää kommentteja myös vieraskirjaamme tai tehdä sähköisen tutustumiskierroksen tuotantotiloihimme: viisi webkameraa antavat teille mahdollisuuden tutustua yhteen Euroopan nykyaikaisismmista painotuotantolaitoksista.] Tulosta sopimusehdot


B. Tietoja asiakkaille


Täten tiedotamme, miten sopimus kanssamme syntyy ja miten tilauksenne käsitellään ja toteutetaan. Asiakastiedotteen voitte tulostaa ja/tai kopioida ja säilyttää, joten tiedot ovat aina käytettävissänne.

Tämä asiakastiedote ei ole sopimusehto, vaan tilaukseenne ja jokaiseen sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n yleisiä sopimusehtoja. Tässä asiakastiedotteessa annetut tiedot ja sopimusehdot toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpostitse tilausvahvistuksemme yhteydessä.


I. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa easyprint.fiesitetyt tuotteet tarjoaa


Oy unitedprint.com Finland Ltd.

c/o Accountor Services Oy,

Lemminkäisenkatu 32,

20520 Turku


y-tunnus 2066923-8

ServiceCall 09-31 57 94 33

Faksi: 09-31 57 94 36

Sähköposti: support@easyprint.fi

Internet: easyprint.fi

Alv-rek. FI 20669238


II. Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä

Oy unitedprint.com Finland Ltd. käyttää teidän antamia henkilötietoja (kuten esim. nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemaanne maksutapatiedot sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai myös poistaa rekisteristä. Tästä teille ei synny muita kuluja kuin mitä suoritatte palveluntarjoajallenne sähköpostin lähettämisestä. Noudatamme henkilötietolakia (523/22.4.1999). Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy osoitteesta Rekisteriseloste


III. Tuoteselostus

Voitte tutustua valitsemaanne ja luomaanne tuotteeseen painikkeella ”Katso tuotetta” ja voitte tulostaa sen.

Hinnat on ilmoitettu yksilöllisesti valitsemallenne tuotteelle.

Alustavan ja sitomattoman tarjouksen voitte tulostaa painikkeella ”Tulosta tarjous”.


IV. Sopimuksen tekeminen

Sopimus Teidän ja Oy unitedprint.com Finland Ltd. välillä syntyy siten, että valitsette ja luotte ensin itsellenne tuotteet. Oman yksilöllisen tuotteenne voitte luoda painikkeella ”Luo tuote”. Kun tuotteenne on valmistunut, pääsette ”Tilaukselle”-painikkeella tekemään tilauksen. Mikäli havaitsette, että antamianne tietoja on käsitelty virheellisesti, Teillä on ennen tilauksen lähettämistä mahdollisuus korjata ko. tiedot ”Muuta tilaus”-painikkeella. Klikkamalla painiketta ”Lähetä tilaus” voitte lähettää meille Teitä sitovan tilauksen.Tilauksenne saapuminen vahvistetaan teille viipymättä sähköpostitse tilauksen lähettämisen jälkeen. Sopimus syntyy, kun hyväksymme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen sähköpostitse.


V. Maksu, sopimuksen täyttäminen ja toimitus

Maksuun, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät yksityiskohdat voitte itse määrätä valitsemalla maksu- ja toimitustavan. Mikäli valitsette suoraveloituksen, käsittelemme tilauksenne saatuamme kaikki tarpeelliset suoraveloitustiedot. Toimitus tapahtuu joko 24 tunnin Next Day, viiden (5) arkipäivän tai seitsemän (7) arkipäivän kuluessa edellyttäen, että online-tilauksenne ja täydellinen painoainestonne saapuvat meille 24 tunnin Next Day tilauksissa arkipäivinä klo 10.00 mennessä ja viiden (5) arkipäivän tai seitsemän (7) arkipäivän tilauksissa arkipäivinä klo 12.00 mennessä. 24 tunnin Next Day-toimitus toimitetaan teille seuraavana päivänä. Muissa kuin 24 Next Day toimituksissa sovelletaan tuotevalinnassa ilmoitettuja toimitusaikoja. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon”, menee hänen tilauksensa käsittelyyn vasta kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitamme ainoastaan Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin.


VI. Tietoa peruuttamisoikeudesta

Oy unitedprint.com Finland Ltd. myy ainoastaan painotuotteita, joita valmistetaan asiakkaalle tämän antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n kanssa tehtyä kauppaa ei ole.


VII. Virhevastuu ja takuu

Tietoja reklamaatioista ja virhevastuustamme toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpostitse tilausvahvistuksemme yhteydessä. Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Oy unitedprint.com Finland Ltd.:lle kirjallisesti, faksitse tai sähköpostilla osoitteeseen support@easyprint.fi. Oy unitedprint.com Finland Ltd. vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään takuuta ei anneta.


VIII. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:

ServiceCall 09-31 57 94 33

Maanantai-perjantai klo 9 - 18

support@easyprint.fi

Oy unitedprint.com Finland Ltd.


Helsinki, 12.12.2013